Ban chấp hành Công đoàn cơ sở

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐỒNG KHỞI

– Căn cứ vào quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI thông qua ngày 30 tháng 7 năm 2013.

– Căn cứ Nghị quyết Đại hội CĐCS Trường Cao đẳng nghề Đồng Khởi khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020. – Ban chấp hành CĐCS khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Nhiệm vụ, quyền hạn

Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn được Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định, ban chấp hành tiến hành tổ chức và lãnh đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội khóa III, nhiệm kỳ 2015 – 2020. 

Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của công đoàn cấp trên. Chỉ đạo kiểm tra hoạt động của các tổ công đoàn. Định kỳ báo cáo tổ chức hoạt động với Đảng ủy và Công đoàn viên chức tỉnh. 

Tổ chức quản lý tài chính, tài sản và hoạt động CĐCS đúng quy định. Cụ thể hóa các công việc bằng chương trình hành động hàng tháng, quý, 6 tháng, năm nhằm thực hiện tốt các mặt hoạt động công tác cụ thể như sau:

– Ban chấp hành cụ thể hóa các nghị quyết đại hội CĐCS, nghị quyết của Công đoàn cấp trên, nghị quyết của Đảng bộ và tổ chức thực hiện bằng chương trình, kế hoạch công tác.

– Tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, pháp luật Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên và cấp cơ sở.

– Đại diện cán bộ viên chức tham gia cùng với thủ trưởng đơn vị thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức cơ quan. Cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của công đoàn viên, cán bộ viên chức và người lao động. Hướng dẫn, giúp đỡ người lao động trong việc ký kết hợp đồng lao động. Phối hợp với thủ trưởng đơn vị đưa ra các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống cán bộ viên chức, đoàn viên công đoàn (CBVC, ĐVCĐ), tổ chức và tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện do công đoàn cấp trên phát động.

– Phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS trong sạch vững mạnh.

– Tổ chức phong trào thi đua, động viên CBVC hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, kịp thời khen thưởng đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

– Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của CBVC, ĐVCĐ. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của CĐCS theo quy định của pháp luật.

– Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng phát triển Đảng.

2. Nguyên tắc làm việc

– Ban chấp hành làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nghị quyết được thông qua theo đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức, công khai dân chủ trong tổ chức hoạt động .

– Ban chấp hành họp mỗi tháng một lần theo quy định Điều lệ Công đoàn Việt Nam, khi cần thiết có thể tổ chức triệu tập cuộc họp bất thường.

– Báo cáo định kỳ tình hình phong trào và hoạt động của CĐCS về cấp trên theo qui định.

3. Trách nhiệm quyền hạn của từng thành viên Ban chấp hành CĐCS

– Tham gia đầy đủ các kỳ họp của Ban chấp hành, hoàn thành nhiệm vụ được phân công, đề xuất nội dung các kỳ họp Ban chấp hành, kiến nghị những vấn đề cấp bách thuộc lĩnh vực mình phụ trách, đề nghị họp Ban chấp hành bất thường để thảo luận và giải quyết những vấn đề cấp bách.

– Phân công nhiệm vụ của từng Uỷ viên Ban chấp hành CĐCS khóa III, nhiệm kỳ 2015 – 2020, cụ thể như sau:

1- Đ/c Ngô Quốc Phong:  Ủy viên Ban thường vụ – Chủ tịch CĐCS.

2- Đ/c Nguyễn Trung Dũng: Ủy viên Ban thường vụ – Phó Chủ tịch CĐCS.

3-Đ/c Lê Bửu Phú: Ủy viên Ban thường vụ  – Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra.

4- Đ/c Nguyễn Thị Chuyện – UVBCH CĐCS, Thủ quỷ.

5- Đ/c Sử Minh Châu – UVBCH CĐCS, Kế toán.

6- Đ/c Võ Phước Vân – UVBCH CĐCS, Trưởng ban Nữ công.

7- Đ/c Nguyễn Đức Hòa – UVBCH CĐCS, Trưởng ban Tuyên giáo.

8- Đ/c Võ Thị Bình– UVBCH CĐCS, Phó trưởng ban Tuyên giáo.

9- Đ/c  Dương Thị Hồng Duyên – UVBCH CĐCS, Công tác văn thư lưu trữ.

10- Đ/c  Võ Thành Đạt  – UVBCH CĐCS, Trưởng ban Văn thể mỹ, TDTT.

11- Đ/c Lâm Vĩnh Trường– UVBCH CĐCS, Phó trưởng ban Văn thể mỹ, TDTT.

12 – Đ/c Phan Thị Ngọc Phượng – UVBCH CĐCS, Ủy viên Văn thể mỹ, TDTT.

13 – Đ/c Phan Thanh Tùng – UVBCH CĐCS, Ủy viên Văn thể mỹ, TDTT.

4. Mối quan hệ công tác

– Đối với thủ trưởng đơn vị:

Ban chấp hành CĐCS có mối quan hệ phối hợp với Thủ trưởng đơn vị để thực hiện nhiệm vụ của công đoàn, giải quyết các chế độ chính sách đối với người lao động, xây dựng và ký kết thỏa ước lao động tập thể hàng năm.

Thủ trưởng đơn vị tạo mọi điều kiện thuận lợi để BCH Công đoàn hoạt động theo thoả ước lao động tập thể.

– Đối với Đảng ủy: Công đoàn cơ sở chịu sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy nhà trường.

– Đối với Công đoàn viên chức tỉnh: Công đoàn cơ sở chịu sự lãnh đạo trực tiếp về chuyên môn nghiệp vụ trong hoạt động công đoàn.

5. Thời gian họp và chế độ báo cáo

Các tổ Công đoàn mỗi tháng họp 01 lần từ ngày 21 đến 25 hàng tháng. Ban chấp hành họp vào lúc 15 giờ tuần thứ 4 ngày thứ 5 hàng tháng. Toàn thể công đoàn cơ sở họp 02 lần/ năm.

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trường Cao Đẳng Nghề Đồng Khởi có trách nhiệm định kỳ báo cáo hoạt động từ ngày 01 đến 04 tháng sau để Công đoàn cấp trên và Đảng ủy  kịp thời theo dỏi chỉ đạo.Trả lời