CÔNG BỐ, THẢO LUẬN, LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO VĂN KIỆN TRÌNH ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG