Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020

Căn cứ theo tinh thần công văn số 1816-CV/TĐTN-BTG ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Ban chấp hành Đoàn tỉnh  Bến Tre về việc Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam. Đoàn trường cũng đã tiến hành triển khai đối với  học sinh, sinh viên toàn trường vào ngày 09 tháng 11 năm 2020.

Trong chương trình, Đoàn trường đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến ý nghĩa Ngày pháp luật Việt Nam nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho đoàn viên, thanh niên. Đoàn trường đã tập trung quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định có hiệu lực năm 2019, năm 2020, tập trung tuyên truyền Luật thanh niên, Luật trẻ em, Luật giáo dục nghề nghiệp.

Song song đó, trường cũng thực hiện nội dung tuyên truyền, cảnh báo các hành vi vi phạm pháp luật bằng những thủ đoạn mới như việc phát triển của tín dụng đen, những hành vi trá hình hỗ trợ học sinh, sinh viên tìm việc làm thêm, tìm việc làm sau khi tốt nghiệp để lừa đảo học sinh, sinh viên.

Biết nhận diện những thông tin xấu độc, chống phá Đảng, chống phá nhà nước trên không gian mạng, các thông tin kích xúi vi phạm pháp luật làm mất an ninh trật tự. Đặc biệt nhận diện đối với các âm mưu lôi kéo người trẻ, các lớp đào tạo núp dưới nhiều danh nghĩa khác nhau để tập họp, lôi kéo những bạn trẻ không có lập trường, tư tưởng vững vàng, thích hưởng thụ, đua đòi, háo thắng.

Đoàn trường thực hiện hai cuộc tuyên truyền, cuộc thứ nhất tại cơ sở 1 vào ngày 09/11/2020 và cuộc thứ 2 tổ chức tại cơ sở 2 vào ngày 13/11/2020 với 353 lượt học sinh, sinh viên dự nghe.

Với hoạt động tuyên truyền Ngày pháp luật Việt Nam cũng như chỉ rõ những biểu hiện của các thế lực chống phá, lôi kéo người trẻ, các hoạt động phi pháp gây mất trật tự an ninh, ảnh hưởng đến đời sống và học tập của học sinh, sinh viên. Cũng thông qua hoạt động này nhằm phổ biến, tuyên truyền nhằm đảm bảo lòng tin của Nhân dân với nhà nước, với pháp luật, với các cơ quan thực thi và bảo vệ pháp luật. Các thông tin về Luật giáo dục nghề nghiệp, chính sách hỗ trợ học phí của nhà nước dành cho học sinh, sinh viên giúp cho học sinh, sinh viên nắm bắt rõ những chính sách mà học sinh, sinh viên được thụ hưởng. /.Trả lời