Phát triển nghiên cứu khoa học trong học sinh, sinh viên

1. Thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong học sinh, sinh viên.

Những năm học 2018-2019, Trường Cao đẳng Đồng Khởi đã tích cực động viên, khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học. Đây là một trong những hoạt động được quan tâm thúc đẩy trong Nhà trường. Trong xu thế hội nhập thế giới, tổ chức tốt hoạt động cho học sinh, sinh viên nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật là một yêu cầu bức thiết nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, tính tự chủ, sáng tạo của mỗi học sinh, sinh viên. Các em sẽ chủ động, biết nhận xét khách quan các nhu cầu xung quanh để đưa ra các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy tại trường, chất lượng vận dụng khoa học kỹ thuật vào thực tế sản xuất của nhân dân.

Các nội dung nghiên cứu của các em phần lớn là máy móc, thiết bị có liên quan đến ngành học chuyên môn dưới sự hướng dẫn của thầy, cô bộ môn. Các nhóm sinh viên đã nghiên cứu, chế tạo hệ thống, mô hình thực tế hoạt động của máy, cụm thiết bị chuyên ngành mà các học sinh, sinh viên đang theo học.

Để giúp các học sinh, sinh viên thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học một cách hiệu quả nhất, Nhà trường luôn cử giảng viên hướng dẫn phương pháp, hỗ trợ xây dựng mô hình; đồng thời, chỉ đạo, tạo điều kiện để các khoa tổ chức các buổi bảo vệ, nghiệm thu đề tài. Với sự hỗ trợ tích cực, năm qua học sinh, sinh viên trường đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu với nhiều máy móc, thiết bị, phần mềm ứng dụng hữu ích cho trường và cho người dân ứng dụng.

Nhìn chung, các đề tài nghiên cứu của học sinh, sinh viên có ý tưởng tốt, hướng nghiên cứu phù hợp với thực tiễn. Một số đề tài phân tích, lập luận khá chặt chẽ, logic, số liệu điều tra, khảo sát thể hiện được tính trung thực; hệ thống các giải pháp đề ra có tính khả thi cao.

Phát huy những kết quả đã đạt được, nhà trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, đưa ra các chính sách khuyến khích về công tác nghiên cứu khoa học, giúp học sinh, sinh viên nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học trong quá trình học tập hiện tại và tham gia sản xuất sau này. Chú trọng đầu tư nâng cao chất lượng hệ thống thư viện, mạng internet, phòng thí nghiệm trong trường để đảm bảo cung cấp đủ tài liệu, phương tiện công cụ, dụng cụ, cơ sở vật chất giúp học sinh, sinh viên tiến hành hoạt động nghiên cứu khoa học đạt hiệu quả cao hơn./.Trả lời