THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN GIẢNG DẠY, NÂNG CAO Ý THỨC CHẤP HÀNH NỘI QUY