Thông báo nghỉ học do bão Tembin

Trường Cao đẳng Đồng Khởi xin thông báo đến toàn thể sinh viên, học sinh, học viên của nhà trường sẽ nghỉ học theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên sẽ thực hiện theo sự điều động của Ban giám hiệu.

(Sẽ có danh sách phân công Cán bộ, Giáo viên nhà trường cụ thể trong trong ít phút nữa)

Dưới đây là các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND Tỉnh.Trả lời