THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐỒNG KHỞI

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 20192 Bình luận

 • 2013 – 2018 Thong bao tuy?n d?ng cong ch?c, vien ch?c c?a cac co quan nha nu?c – Ghi ro ngu?n “www.tuyencongchuc.vn” khi phat hanh l?i thong tin t? website nay.

  • admin

   Xin chào bạn!
   Thông báo này là thông báo tuyển dụng riêng của trường chúng tôi. Chúng tôi không đăng lại hay sao chép lại từ bất kỳ nguồn nào, kể cả “www.tuyencongchuc.vn”. Bạn xem xét kỹ thông tin lại giúp ạ!
   Trân trọng!

Trả lời