Trại huấn luyện Đồng Khởi 2019

TRẠI HUẤN LUYỆN CÁN BỘ ĐOÀN – HỘI NĂM 2019

“Sức khỏe – kiến thức – niềm tin – khát vọng!”Trả lời