Phòng Đào Tạo

Phòng Đào Tạo

1. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý, xây dựng và tổ chức thực hiện phát triển các bậc, các hệ và loại hình đào tạo của trường.

2. Nhiệm vụ

+ Quản lý quá trình đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề và đào tạo thường xuyên theo các giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp do Tổng cục giáo dục nghề nghiệp cấp cho trường và các đơn vị quản lý đào tạo khác cho phép.

+ Hỗ trợ Trung tâm Tuyển sinh – GTVL & XKLĐ xây dựng kế hoạch tuyển sinh từng năm học cho tất cả các hệ đào tạo nghề và liên kết đào tạo.

+ Tổ chức các hoạt động dạy và học; phối hợp Trung tâm Khảo thí & KĐCLDN tổ chức thi tốt nghiệp; tham mưu Hiệu trưởng ra quyết định công nhận tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ nghề theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

+ Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch đào tạo nghề, bồi dưỡng nghề.

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, các hoạt động nghiệp vụ cho giảng dạy và học tập.

+ Quản lý công tác đào tạo đối với các khoa, quản lý chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên, giảng viên, cán bộ công nhân viên có tham gia giảng dạy;

+ Tham mưu cho Ban Giám Hiệu nhà trường trong các hoạt động liên kết đào tạo.

+ Kiểm tra tiến độ giảng dạy, dự giờ giáo viên: tham mưu Hiệu trưởng lập kế hoạch và tham gia triển khai tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi – Hội thi học sinh giỏi nghề cấp trường; tham mưu Hiệu trưởng tham gia các hội thi tay nghề các cấp. Tham mưu Hội đồng Khoa học nhà trường phát động phong trào nghiên cứu khoa học, phong trào tự làm thiết bị đồ dùng dạy học.

+ Theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng đào tạo, thống kê báo cáo các vấn đề về giáo dục, đào tạo theo qui định của cơ quan quản lý cấp trên.

+ Thực hiện công tác giáo vụ gồm: Lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề; theo dõi, tổng hợp, đánh giá các hoạt động dạy nghề; thống kê làm báo cáo theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng.

+ Tiếp nhận và xử lý các loại đơn từ, hồ sơ, công văn, … liên quan đến công tác đào tạo. Xác nhận, cấp giấy chứng nhận và các giấy tờ khác cho học sinh, sinh viên thuộc thẩm quyền của đơn vị.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

3. Nhân sự

Phòng Đào tạo có 07 người, gồm 01 trưởng phòng, 01 phó trưởng phòng và 05 nhân viên.

 

Họ tên: Nguyễn Trung Dũng
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Trưởng Phòng
Điện thoại: 0909717222
Email: dungnguyentrung69@gmail.com

Họ tên: Lê Bửu Phú
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng
Điện thoại: 0918283455
Email: lebuuphu@gmail.com

Họ tên: Trần Thị Thủy Tiên
Học hàm, học vị: Kỹ sư
Chức vụ: Nhân viên
Điện thoại: 0275 3834405
Email: ttttdaotao@gmail.com

Họ tên: Phạm Thị Lĩnh
Học hàm, học vị: Cử nhân
Chức vụ: Nhân viên
Điện thoại: 0275 3834405
Email: phamthilinh1010bt@gmail.com

 Họ tên: Nguyễn Thị Phương Huyên
Học hàm, học vị: Cử nhân
Chức vụ: Nhân viên
Điện thoại: 0275 3834405
Email: huyensang1980@gmail.com

Họ tên: Nguyễn Đăng Khoa
Học hàm, học vị: Kỹ sư
Chức vụ: Nhân viên
Điện thoại: 0275 3834405
Email: nguyendangkhoacddk@gmail.com

Họ tên: Nguyễn Thị Kim Thoa
Học hàm, học vị: Cử nhân
Chức vụ: Nhân viên
Điện thoại: 0275 3834405
Email: nguyenthoabt1982@gmail.comTrả lời

Demos

Color Skin

Header Style

Nav Mode

Layout

Wide
Boxed